Objectiu 8: Treball decent i creixement economic


Il·lustració de: Alejandro Ibáñez

Descarregar en alta resolució
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut i inclusiu, la feina plena i productiva i el treball decent per a tots.

La creació d’ocupacions de qualitat continua constituint un gran desafiament per a quasi totes les economies. Aquest objectiu aspira a implantar un creixement econòmic sostenible, sobretot als països menys desenvolupats, el qual desemboque en la reducció de la taxa de desocupació, especialment entre els joves.

Metes del Objectiu 8

8.1. Mantenir el creixement econòmic per càpita d’acord amb les circumstàncies nacionals i, en especial, un creixement del producte interior brut d’almenys un 7% anual als països menys avançats.
8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses, centrant l’atenció en sectors de major valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.
8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que recolzin les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i fomentar la regularització i el creixement de les microempreses i les menudes i mitjanes empreses, mitjançant, entre d’altres, l’accés a serveis financers.
8.4. Millorar progressivament, per al 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, començant pels països desenvolupats.
8.5. Per al 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.
8.6. Per al 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.
8.7. Adoptar mesures immediates i eficaces per erradicar el treball forçat, posar fi a les formes modernes d’esclavitud i el tràfic d’éssers humans i assegurar la prohibició i l’eliminació de les pitjors formes de treball infantil, incloent-hi el reclutament i la utilització d’infants soldats, i, el 2025, posar fi al treball infantil en totes les formes.
8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a tots els treballadors, inclosos els migrants treballadors, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.
8.9. Per al 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
8.10. Reforçar la capacitat de les institucions financeres nacionals per fomentar i ampliar l’accés als serveis bancaris, financers i d’assegurances per a totes les persones.
8.a) Augmentar el suport a la iniciativa d’ajut per al comerç als països en desenvolupament, particularment els països menys avançats, fins i tot en el context del Marc integrat millorat d’assistència tècnica als països menys avançats en matèria de comerç.
8.b) Per al 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l’ocupació del jovent i aplicar el Pacte mundial per a l’ocupació de l’Organització Internacional de Treball.