Objectiu 9: Infraestructures


Il·lustració de: Pilar Estrada

Descarregar en alta resolució
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

Es necessiten inversions en infraestructura (transport, regadiu, energia, tecnologia de la informació i les comunicacions), ja que el desenvolupament econòmic és realment possible quan la innovació entra en joc, i viceversa. Els avanços tècnics i en infraestructures resilients, capaces de resistir reptes i amenaces futures, suposen un exercici fonamental per al creixement d’un país.

Metes del Objectiu 9

9.1. Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb una atenció especial a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones.
9.2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, el 2030, augmentar substancialment la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.
9.3. Augmentar l’accés de les menudes indústries i altres empreses, en particular als països en desenvolupament, als serveis financers, incloent-hi els crèdits assequibles, i la seua integració en les cadenes de valor i els mercats.
9.4. Per al 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguen sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les seues respectives capacitats.
9.5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, especialment els països en desenvolupament, entre altres coses, fomentant la innovació i augmentant substancialment, el 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat.
9.a) Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients als països en desenvolupament per mitjà d’un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, a països menys avançats, a països en desenvolupament sense litoral i menuts estats insulars en desenvolupament.
9.b) Donar suport al desenvolupament de tecnologies, investigació i innovació nacionals als països en desenvolupament, garantint també un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l’addició de valor als productes bàsics, entre d’altres.
9.c) Augmentar de manera significativa l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats el 2020.