Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles


Il·lustració de: Rocío Batanero

Descarregar en alta resoluciò
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Aquest repte requereix millorar la qualitat de vida dels habitants de les ciutats en tots els barris, a través de serveis de transport públic, assequibles i segurs, la posada de serveis bàsics i d’habitatges accessibles a la disposició dels habitants, la creació d’espais verds i, per fi, l’augment de la qualitat constructiva, reduint així el risc de mort en el transcurs d’un desastre.

Metes del Objectiu 11

11.1. Per al 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.
11.2. Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, xiquets, persones amb discapacitat i persones grans.
11.3. Per al 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.
11.4. Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.
11.5. Per al 2030, reduir significativament el nombre de morts causades per desastres, inclosos els relacionats amb l’aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes causades per desastres relacionades amb el producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial en la protecció de les persones pobres i de les persones en situacions de vulnerabilitat.
11.6. Per al 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb una atenció especial a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.
11.7. Per al 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.
11.a) Recolzar els vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional.
11.b) Per al 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i posen en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest canvi, així com la resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar en pràctica, d’acord amb el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres 2015-2030, una gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells.
11.c) Proporcionar suport als països menys avançats, incloent-hi una assistència financera i tècnica, perquè puguen construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals.