Objectiu 15: Vida de ecosistemes terrestres


Il·lustració de: Ariadna González

Descarregar en alta resolución
ODS 15. Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de forma sostenible, lluitar contra la desertificació i frenar la pèrdua de la diversitat biològica

Entre les qüestions més urgents, es troba la degradació dels ecosistemes terrestres. Aquest objectiu no solament preveu detenir la deterioració de la terra i els boscos, sinó també, i més important, revertir aquest procés, promovent la regeneració orgànica de la biosfera.

Metes del Objectiu 15

15.1. Per al 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i dels seus serveis, en especial els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions establertes pels acords internacionals.
15.2. Per al 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment el repoblament forestal i la reforestació a tot el món.
15.3. Per al 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar assolir un món neutral quant a la degradació de les terres.
15.4. Per al 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi llur biodiversitat, a fi de millorar la seua capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.
15.5. Emprendre accions urgents i significatives per reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, per al 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.
15.6. Promoure la participació justa i equitativa en els beneficis derivats de la utilització de recursos genètics i promoure l’accés adequat a aquests recursos, tal com s’ha establert internacionalment.
15.7. Adoptar mesures urgents per posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d’espècies protegides de flora i fauna, i fer front a la demanda i l’oferta de productes il·legals de flora i fauna silvestres.
15.8. Per al 2020, adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir de manera significativa els seus efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o erradicar les espècies prioritàries.
15.9. Per al 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional i local, als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció de la pobresa.
15.a) Mobilitzar i augmentar substancialment els recursos financers procedents de totes les fonts a fi de conservar i utilitzar de manera sostenible la biodiversitat i els ecosistemes.
15.b) Mobilitzar considerablement els recursos procedents de totes les fonts i de tots els nivells per finançar una gestió forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguen aquest tipus de gestió, concretament amb vista a la conservació i la reforestació.
15.c) Augmentar el suport mundial a la lluita contra la cacera furtiva i el tràfic d’espècies protegides, en particular augmentant la capacitat de les comunitats locals per cercar oportunitats de subsistència sostenibles.